شعبه جدید متیا در  پارک چمران کرج افتتاح شد. برای دیدن لیست به روز شده ی شعبات متیا از صفحه ی "شعب ما" دیدن کنید.

دیدگاه مشتریان

  • آرش نوری 1396/05/25 دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه دیدگاه
  • آرش نوری 1396/05/25 دیدگاه در این بخش درج می شود دیدگاه در این بخش درج می شود دیدگاه در این بخش درج می شود دیدگاه در این بخش درج می شوددیدگاه در این بخش درج می شود دیدگاه در این بخش درج می شود دیدگاه در این بخش درج می شود دیدگاه در این بخش درج می شوددیدگاه در این بخش درج می شود
    آرش نوری